Тилль Линдеманн коронавирус

Тилль Линдеманн коронавирус

BAKU, AZERBAIJAN — JULY 26, 2019: Till Lindemann, lead vocalist of the German band Rammstein, attends the 2019 Zhara music festival. Vyacheslav Prokofyev/TASS

Àçåðáàéäæàí. Áàêó. Ó÷àñòíèê ãðóïïû Rammstein Òèëëü Ëèíäåìàíí íà ìóçûêàëüíîì ôåñòèâàëå «Æàðà». Âÿ÷åñëàâ Ïðîêîôüåâ/ÒÀÑÑ

Добавить комментарий